ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot


ID 0863661036
สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
สมาคมคนกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย


SPECIAL PROMOTION article

กล่องเหยื่อพิษกำจัดหนู

           สถานีเหยื่อกำจัดหนู ไว้สำหรับใส่เหยื่อพิษ กำจัดหนูจุดที่หนูเข้ามารบกวนหรือทำลาย สามารถล็ดคกล่องได้ สุนัข แมว ไม่สารถเข้าได้ เป็นการจัดการหนู  อีกอย่างหนึ่ง ง่ายต่อการใช้งาน หมั่นคอยตรวจเช็ค และเติมเหยื่อ อย่าให้ขาด ส่วนมากติดตั้งเป็นแนว ป้องกันหนูจากภายนอกเข้า สู่ตัวบ้านหรืออาคาร

วิธีใช้การงาน

  • ช้คู่กับเหยื่อกำจัดหนูประเภทมีพิษต่างๆ หนูสามารถเข้าไปยังภายในได้ทั้งหนูที่มีตัวขนาด เล็กและขนาด ใหญ่
  • ให้นำเหยื่อไปวางข้างในกล่องเสร็จแล้วให้ปิดฝากดล็อค แล้วนำไปวางตามจุดต่างๆที่มีหนู  ชุกชุมหรือที่มีปัญหาหนูระบาด
  • ขนาด: กว้าง 7 นิ้ว,สูง 3.5 นิ้ว,ยาว 11 นิ้วและขนาดช่องที่หนูจะเข้าได้เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว
  • ะยะห่างการติดตั้งสถานีเหยื่อหนูหลังจากสำรวจพื้นที่แล้วเสร็จขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่และจุดเสี่ยงหรือ เป็นเส้นทาง เข้าออกของหนู
  • ควรมีระยะห่างประมาณ 10-15  เมตร ต่อจุด (ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่หรือจุดเสี่ยง)SPECIAL PROMOTION

SPECIAL OFFERS article